home

Kjempevesener
Kunstsilo Museum Proposal, Kristiansand, Norway

   

Nicolai Tangen has offered Kristiansand an art collection comprising 1,100 Norwegian works, which he has collected over a period of 20 years. The 1,100 works constitute what experts have called the most important collection of Norwegian art from the 1930s to the 1970s.

Kristiansand is the proud recipient of this gift.

A collection like this deserves – and needs – a unique building. We have high expectations of this building. It must be suitable as an art arena, with exhibition areas that communicate and highlight the unique qualities of the art collection.

The propoisal is about creating an art museum of high architectural quality and international importance.

   

 

Giant creatures

The new museum in Kristiansand must become a new destination for Kristiansand and be respectful of the powerful historic context. One of the first intentions behind the project is to preserve as much as possible the existing silos and adjacent structures while also giving a sensitive iconic building to the future museum. The museum aims at reconciling the tight site constraints while also giving space for the Cultural School and create a new forum on the West side of  Sjolystveien. The left-over site on the East of Sjolystveien can be separately developed to sustain the project.

 

 

Kjempevesener

Det nye museet i Kristiansand må oppleves som en ny attraksjon og et nytt trekkplaster til byen, samtidig som det anerkjenner den historiske sammenhengen.  En av de første intensjonene bak prosjektet er å bevare så mye som mulig av eksisterende siloer og tilstøtende strukturer mens det også gir et følsomt ikonisk preget bygg for det framtidige museet. Museet søker å kombinere  tomtens begrensninger mens det også gis plass til kulturskolen og skaper et nytt forum på vestsiden av Sjølystveien. Den gjenværende tomten øst for Sjølystveien kan bli utviklet / bygget separat for å ivareta prosjektet


The future museum will be tall like a giant creature next to another giant. Its main new building will reach for the sea on the South side of the silos in order to give views from the galleries but most importantly reveal the transformation of the silos and their new purpose from the seafront. The museum will fold itself around a vertical central atrium in which the main circulations will span like tentacles. The silos will be carefully punctured to create ways through for the museum and also make a variety of exciting vertical exhibition spaces and passages. They will also act as chimneys and passively ventilate the whole museum.The new building and the silos will have a symbiotic relationship.

 


Det nye museet vil bli en gigant, som en kjempeskapning ved siden av en annen kjempe. Dets nye hovedbygningen vil strekke seg langs sjøen på sørsiden av siloene for å gi utsikt fra galleriene, men hovedsakelig for å vise fram transformasjonen av siloene og deres nye formål fra sjøsiden. Museet vil folde seg rundt et vertikalt senteratrium hvor største sirkuleringen vil strekke seg ut som fangarmer. Det vil med stor forsiktighet lages passasjer i siloene for å lage funksjonelle gjennomganger til museet og samtidig skape en variasjon av spennende vertikale utstillingsplasser og gjenomganger. Siloene vil også fungere som piper og passivt ventilere hele museet. Det vil være en symbiotisk relasjon mellom det nye bygget og siloene.

 

The dialogue between the existing silo buildings and the proposal aims at revealing two sides of Kristiansand’s harbour history: industry and fishing. Pitched roofscapes and flat roofs. Timber frames and rugged buildings. The proposal will celebrate the waterfront as a historic living harbour.

 

 

Dialogen mellom de eksisterende siloene og  tilbygget forsøker å vise fram to sider av Kristiansands havnehistorie: Industri og fiske. Skrå og flate tak. Røffe tømmerbygninger. Løsningen i forslaget fremhever sjøfronten som en livlig havn med sterk historisk tilknytning

 

The main new building and the Cultural School will be made of a glulam timber frame spanning from facade to facade. The use of timber in the structure is an homage to the great Norwegian tradition of wood construction. It also reduces the carbon emissions related to the construction of the future museum.

 

 

Det nye hovedbygget og Kulturskolen vil være laget av limtre bindingsverk som spenner seg mellom fasadene. Dette reflekterer Norges tradisjon innen trekonstruksjon. I tillegg har det en positiv effekt ved reduksjon av karbon utslipp i konstruksjonsprosessen.

 

The facade of the museum will be made of a double polycarbonate translucent skin and from etched triple glazing in order to control the amount of lighting and solar radiation inside. The new building will organise the generous main exhibition spaces around the atrium and also contain the stores and technical rooms on its Northern side. This location will allow for a shared deliveries access road with Kilden. The administration and workshop activities will be hosted in the existing Western warehouse building offering unique views to the outside. The top floor of the warehouse will directly link to the main building and host a second cafe/bar for people to enjoy views over the harbour.

 

 

Fasaden på museet er laget av gjennomskinnelig dobbel polykarbonat og etset tre lags isolerglass til å kontrollere mengder av lys og solstråler inn i bygget. Hoved utstillingsrom til den nye bygningen vil bli organisert rundt atriumet. Lager og tekniske rom vil befinne seg på nordsiden. Denne plasseringen gjør det mulig å dele leveranse adgangsvei med Kilden. Administrasjon og verksteder blir i det eksisterende vestlige varehuset, hvor de får en unik utsikt. Den øverste etasjen til varehuset blir knyttet direkte til hovedbygget og rommer en café/bar hvor gjester kan nyte utsikten over havnen.

 

The proposed new massing for the masterplan South of the Kunstsilo aims at continuing the duality expressed by the new museum. The modulation of the roofs will follow a hybrid typology between pitched gables and flat roofs. Heights have be carefully adjusted in order to maximise views from every layer from the hillside to the seafront.

 

 

Målet med dette forslaget til masterplanen sør for Kunstsiloen er å uttrykke det dobbeltsidige som det nye museet uttrykker. Modulene i takene følger en hybrid typologi mellom skrå og flate tak.  Høyden har blitt justert nøye til å maksimere utsikten til sjøen fra hvert nivå i åssiden.

 

The fingers-like orientation of the higher buildings is also reminiscent of the way the new museum will reach for the seafront.

 

 

Den fingerlignende plasseringen av de høye bygningene gjenspeiler måten det nye museet strekker seg etter sjøkanten.